Voor de werkgever

Loonkostensubsidie
De werkgever wordt door de gemeente gecompenseerd in het loon voor het gedeelte dat de werknemer minder aankan en/of meer begeleiding vraagt dan de andere werknemers.

Loondispensatie
De werkgever betaalt minder loon aan een werknemer, omdat deze minder aankan en/of meer begeleiding vraagt dan de andere werknemers. Het UWV betaalt de rest van het loon aan de werknemer. Voorwaarde is dat de werknemer een Wajong-uitkering heeft.

No- risk polis
Een werkgever ontvangt voor een werknemer met een no-riskpolis die ziek wordt, een Ziektewet-uitkering van het UWV. Hierdoor hoeft de werkgever niet zelf het loon door te betalen en heeft hij/zij dus geen risico op extra kosten door ziekte als hij/zij een werknemer aanneemt met een beperking. Iedereen die is opgenomen in het doelgroepenregister heeft een no- riskpolis.

Voor de werknemer

Jobcoach

Een jobcoach begeleidt de werknemer op de werkplek. Hij helpt op de werkvloer met inwerken, maakt een persoonlijk begeleidingsplan en is bereikbaar als er problemen ontstaan. Deze kan worden aangevraagd bij twee verschillende instanties afhankelijk van de beperking van de werknemer.

  1. Bij het UWV: wanneer er sprake is van een werknemer met een SFB-status (structureel functioneel beperkt), vastgesteld door het UWV.
  2. Bij de gemeente: voor een werknemer die is opgenomen in het doelgroepenregister met een banenindicatie.