Doelgroepenregister

In het doelgroepenregister van het UWV staan de gegevens van mensen die tot de doelgroep van de banenafspraak behoren. Je valt onder deze doelgroep als het UWV via een beoordeling arbeidsvermogen heeft vastgesteld dat je een beperking hebt, waardoor je minder aankunt en/of meer hulp nodig hebt dan andere werknemers. Studenten die van het VSO of PRO afkomstig zijn, kunnen hier eenvoudig voor in aanmerking komen. Voor studenten die van het reguliere onderwijs afkomen, kan het ook worden aangevraagd, als dat nodig blijkt te zijn.

SFB (Structureel Functioneel Beperkt)

Structureel Functioneel Beperkt (SFB) is iemand die door ziekte en/of gebrek langdurig belemmeringen ondervindt bij het verrichten of het vinden van werk. Hij of zij geniet een bepaalde status die beoogt werkgevers te beschermen tegen (kosten van) arbeidsuitval. Daarnaast ontvangt de werkgever die een SFB'er in dienst neemt afdrachtvermindering.