NIEUW: Podcast serie palliatieve zorg

In de allereerste Learnspot podcast serie palliatieve zorg gaan ROC Rivor Leven Lang Ontwikkelen en Stichting Zorgcentra De Betuwe met verschillende gasten in gesprek over uiteenlopende onderwerpen omtrent de palliatieve zorg.

Beluister hier aflevering 1: Fasen van palliatieve zorg

Toelichting aflevering 1: Fasen van palliatieve zorg

Onder palliatieve zorg valt alle zorg en ondersteuning die erop gericht is de man of vrouw met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Dat kan bij voorbeeld kanker zijn, maar ook COPD, hartfalen of dementie.

Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee de zieke tijdens het vervolg van de ziekte te maken kan krijgen. Er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten (kunnen) voordoen. Palliatieve zorg wordt daarom weleens ’totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. ‘Een comfortabel ziek- en sterfbed’ is te allen tijde het belangrijkste doel van de betrokken zorgverleners.

In deze aflevering komen de vier verschillende fasen van palliatieve zorg aan bod. Fase 1: ziektegerichte palliatie. De ziekte wordt behandeld zonder dat er genezing mogelijk is. Fase 2: symptoomgerichte palliatie. De focus ligt op het verlichten en onder controle houden van de symptomen. Fase 3: palliatie in de stervensfase. Fase 4: nazorg.

Ook worden er vragen beantwoord als: Wanneer begint palliatieve zorg? Hoe lang blijf je de ziekte bestrijden? Hoe neem je de client mee? Ben je altijd op tijd om de juiste fases te markeren? Hoe licht je familie in als de stervensfase begint? En wat doet het met jou als zorgverlener? De komende 15 minuten krijg je antwoord op deze en nog meer vragen.

Beluister hier afleverin 2: Ethische dillema's in de palliatieve zorg

Toelichting aflevering 2: Ethische dilemma's in de palliatieve zorg

Beroepsethiek is de ethiek die betrekking heeft op het professionele handelen en de systematische bezinning op de vraag of in het beroep het goede wel gedaan wordt. Beroepsethiek is de set van normen en waarden die richtinggevend zijn voor het beroepsmatig handelen. Deze normen en waarden zijn vastgelegd in onder meer beroepscodes, standaarden en protocollen. 

In deze betekenis is het eigenlijk beter te spreken van beroepsmoraal. Deze beroepsmoraal hoeft niet samen te vallen met de persoonlijke moraal van de beroepsbeoefenaar of met de publieke moraal. Bestaat er een conflict tussen de persoonlijke en de professionele moraal, dan kan dat leiden tot gewetensbezwaren. Een ethisch dilemma is een situatie waarin meerdere waarden tegelijkertijd in het spel zijn die tegengestelde acties voorschrijven.

In deze aflevering bespreken we de dillema’s waar bijna iedere zorgverlener in de palliatieve zorg soms zelfs dagelijks mee wordt geconfronteerd. Ook worden er vragen beantwoord als: Bestaan ‘lastige’ families? Als de client te ziek is om te behandelen, doe je dat dan nog als de familie dat wel wil? Ben je opgewassen tegen de artsen? Heb je wel eens wakker gelegen van een Ethisch dilemma? 
 De komende 15 minuten krijg je antwoord op deze en nog meer vragen.