Hoe ziet de VAVO-opleiding havo eruit?

Hieronder vind je relevante informatie over de VAVO-opleiding havo.

Voor wie?
Een VAVO-opleiding kan iets voor jou zijn als:

 • je in het voortgezet onderwijs zit en denkt dat je slagingskans toeneemt door over te stappen naar een andere studieomgeving
 • je bent gezakt voor je middelbare schoolexamen en je geen zin hebt om alle vakken over te doen
 • je een tijdje van school af bent en je ontwikkeling weer op wilt pakken in een volwassen studeeromgeving
 • je door werk en/of gezin niet in staat bent een complete opleiding in het voortgezet onderwijs te starten en in beperkte tijd af te ronden
 • je een of meer vakken op wilt frissen

Je hoeft dus geen volledig vakkenpakket te volgen als dat niet nodig is.

Duur
De opleiding is overdag (met uitloop naar de avond) en duurt 1 jaar. Je krijgt per vak 2 keer per week 1,5 uur les.

Doel
Het doel van deze opleiding is dat jij één of meerdere certificaten behaald. Bij voldoende certificaten ontvang je een havo-diploma.

Kosten

 • Volledig vakkenpakket: €1155,-
 • Losse vakken: €0,76 per 45 min. + €45,- eenmalig
 • Boeken zijn niet in de kosten inbegrepen, hier moet je zelf voor zorgen

Start
1 september
Alle lessen starten alleen bij voldoende aanmeldingen.

Locatie
Bachstraat 1, Tiel

Een volledig havo-pakket bestaat uit minimaal 8 vakken, waaronder de verplichte vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer en rekenen. Daarnaast kun je afhankelijk van je profiel kiezen uit de vakken:

 • Moderne vreemde talen (Duits en Frans)
 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Maatschappijwetenschappen
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde A en B
 • Management & Organisatie
 • Tekenen

Het vakkenpakket is afhankelijk van het gekozen profiel:

 • Cultuur en Maatschappij
 • Economie en Maatschappij
 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek

Profielwerkstuk
Het maken van een profielwerkstuk van een van je vakken, maatschappijleer uitgezonderd, is een verplicht onderdeel van het eindexamenprogramma.

Ook is het mogelijk om te studeren per vak. Je kunt kiezen uit de vakken:

Nederlands
Bij Nederlands besteden we aandacht aan spreek-, schrijf- en leesvaardigheid. Bovendien behandelen we spelling, grammatica en argumentatieleer. Bij het examen Nederlands werk je aan deze verschillende onderdelen en leg je een dossier aan voor taalvaardigheid. Tijdens de schoolexamens worden argumentatieleer, schrijf- en spreekvaardigheid getoetst. Bij het onderdeel literatuur maak je een leesdossier.

Engels, Duits en Frans
Bij alle talen is in de lessen veel aandacht voor spreekvaardigheid en luister- / kijkvaardigheid. Je praat met studenten in de vreemde taal en oefent in het weergeven van jouw mening over tal van onderwerpen. Ter ondersteuning van de spreek- en luistervaardigheid besteden we aandacht aan de opbouw van de woordenschat en het beheersen van de grammatica. Het lezen van literaire werken, schrijven van brieven en teksten en het lezen van (examen)teksten staan ook op het programma. Al deze onderdelen oefen je in de lessen. Tijdens het studiejaar leg je een dossier aan met gemaakte brieven, teksten en verslagen.

Aardrijkskunde
Met aardrijkskunde verruim je je horizon! Aardrijkskunde is een combinatie van sociale en fysische geografie. De sociale geografie richt zich op menselijke verschijnselen en invloeden in het landschap. De fysische geografie richt zich op natuurlijke verschijnselen en invloeden in het landschap. Veel onderwerpen die regelmatig in het nieuws komen hebben te maken met aardrijkskunde. Naast theorie komen ook praktische vaardigheden aan bod, zoals het lezen en interpreteren van kaarten, tabellen, grafieken en figuren.

Geschiedenis
Het verleden kennen is het heden beter leren begrijpen. Bij geschiedenis maak je kennis met het leven in vroeger tijden. Sommige omstandigheden, ideeën en opvattingen veranderen door de tijden heen, maar andere blijven lange tijd hetzelfde. Historisch inzicht kan ons veel over onze eigen samenleving leren. Veel wat er gebeurt in onze tijd is (mede) vanuit het verleden te verklaren. We zullen daarom veelvuldig verbanden leggen tussen heden en verleden. Om het verleden te kunnen begrijpen moet je in staat zijn aan de hand van historisch bronnenmateriaal een juist beeld te vormen van hetgeen zich in vroeger tijden heeft afgespeeld. Hierbij is het van belang dat we historische gegevens in de juiste context kunnen plaatsen. Zeg maar een soort raamwerk waarin je gebeurtenissen en ontwikkelingen een plaats kunt geven. Met geschiedenis verruim je je blik en verdiep je het inzicht in het menselijk bestaan!

Maatschappijleer
Zuurstof voor de democratie. Bij maatschappijleer staat het kritisch en genuanceerd leren nadenken over samenlevingsvraagstukken centraal, waarbij het leren argumenteren op basis van verworven kennis en inzicht een belangrijk onderdeel vormt. Het programma legt een basis voor het examenvak Maatschappijwetenschappen.

Maatschappijwetenschappen
Bij maatschappijwetenschappen wordt vanuit de sociale wetenschappen een theoretisch (begrippen)kader aangeleerd, waarmee samenlevingsvraagstukken in hun samenhangende context kunnen worden geanalyseerd. Deze vraagstukken worden benaderd vanuit politiek-juridische, economische en sociaal-culturele invalshoeken waarbij ook de historische component niet ontbreekt. Het programma biedt een goede basis voor vervolgstudies en beroepen in de maatschappelijk-bestuurlijke sector.

Economie
In de opleiding wordt dieper ingegaan op alle facetten van de economie die we dagelijks tegenkomen. Begrippen zoals o.a. inflatie, miljoenennota, ontwikkelingshulp, prijsmechanisme en prijs indexcijfers komen aan de orde. Aan de hand van de dagelijkse actualiteit wordt ingegaan op de economische wetmatigheden die we kennen. Je krijgt in grote lijnen inzicht in de economie van ons land, de verhoudingen op dit terrein in Europa en Europa versus de rest van de wereld. Je krijgt inzicht in de economie van een bedrijf, de micro-economie, de verschillende marktvormen, concurrentieverhoudingen, maar ook in de doelstelling van de NMA (de Nederlandse Mededingingsautoriteit).

Management & Organisatie
Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in het reilen en zeilen van bedrijven. Hoe financieren werkgevers hun bedrijven, hoe rekenen ze de verkoopprijs uit en hoe bepalen ze hun marketingbeleid? Wat zijn kosten en waar moet ik allemaal rekening mee houden als ik zelf een bedrijf begin of als ik een bedrijf zou moeten beoordelen? Wat is de plaats en functie van stafafdelingen zoals bijvoorbeeld personeelszaken? Op al deze aspecten gaan we in. Je leert calculeren en begrotingen maken. Je krijgt inzicht in bedrijfsvoering van ondernemingen. Interessant en bijzonder leerzaam voor degenen die later het bedrijfsleven in willen of er al in werken.

Biologie
In de biologie worden levende wezens bestudeerd. Daarbij wordt veel onderzoek gedaan. Je leert hoe jezelf een onderzoekje moet opzetten. Je gaat onder de microscoop cellen bekijken en leert zo verschillen tussen plantaardige en dierlijke cellen te zien. In de celkernen bevinden zich chromosomen die uit DNA bestaan. Je leert hoe de informatie in het DNA tot uiting komt in een individu en hoe dit doorgegeven wordt aan nakomelingen. Tijdens de biologielessen wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de bouw en de werking van het voortplantingsstelsel, het hart, longen, nieren, lever, hersenen en het darmstelsel. Ook wordt besproken hoe ziekteverwekkers onschadelijk worden gemaakt.

Wiskunde
Wiskunde is een boeiend vak dat bij je veel andere schoolvakken, studies en beroepen tegenkomt. Je kunt kiezen voor wiskunde A of wiskunde B:

 • Wiskunde A: je werkt vanuit casussen uit de dagelijkse praktijk, die opgelost kunnen worden met behulp van een wiskundige berekening. Daarbij moet je ook gebruik kunnen maken van de computer en of grafische rekenmachine. Je leert hoe je gegevens uit een tabel moet lezen en hoe je daar bijvoorbeeld een grafiek van maakt. Ook komt het onderwerp statistiek aan de orde; je maakt kennis met de termen populatie, steekproef, kansrekening en de normale verdeling. Je leert rekenen met formules met twee of meer variabelen en het tekenen van de grafieken bij lineaire vergelijkingen. Bovendien leer je hoe je de grafiek van exponentiële functies kunt tekenen.
 • Wiskunde B: je werkt je vanuit concrete vraagstukken, maar gaat dieper op de wiskundige theorie in dan bij wiskunde A. Daarbij moet je ook gebruik kunnen maken van de computer en of grafische rekenmachine. Bij wiskunde B leer je hoe je differentiequotiënten berekent en interpreteert en hoe je berekeningen uitvoert aan ruimtelijke objecten. Je leert hoe je verschillende standaardfuncties, zoals machtsfuncties, exponentiële functies en logaritmische functies hanteert en interpreteert. Het oplossen van eenvoudige vergelijkingen en ongelijkheden en afgeleide functies komen ook aan de orde.

Natuurkunde
Wil je meer weten over elektriciteit of radioactiviteit en straling? Of over de geheimen van mechanica, systeembord/automatisering, kernenergie en magnetisme? In de lessen kun je al je vragen kwijt en is er gelegenheid voor individuele begeleiding. Via het oplossen van de vraagstukken in het werkboek breng je de natuurkunde direct in praktijk.

Scheikunde
Scheikunde: praktijk en theorie, proefjes en demonstraties maar ook theoretische achtergronden van moleculen en atomen, zouten als natriumchloride en kaliumchloride, zuren en basen. Er wordt aandacht besteed aan chemisch rekenen en redoxreacties: reacties waarbij sprake is van elektronenoverdracht, zoals in een batterij. Van de koolstof chemie worden de onderdelen voeding (vetten, eiwitten en koolhydraten) en polymeren (plastics) bestudeerd. Moeilijk? Als je alle lessen volgt en thuis de opdrachten maakt, gaat het beslist lukken!

Tekenen
Bij tekenen leer je kijken: naar kleur en ruimte, verhoudingen, constructies en materialen en naar kunst natuurlijk. In zeven lessen werk je toe naar een eindwerkstuk. Je werkt volgens aan je opdracht, waarbij je je creativiteit in kwijt kan. Je leert op een andere manier dan je gewend bent waar te nemen. Gaandeweg werk je naar verbeelding en tot slot naar toegepaste vormgeving.

De examens bestaan uit een schoolexamen en een centraal examen. De eindcijfers van het schoolexamen en het centraal examen bepalen samen het eindcijfer van een vak. Uitsluitend geheel afgeronde vakken gelden als vrijstelling. Het halen van de Rekentoets 3F is voor een havo-diploma vereist.

Slaag je voor één vak, dan krijg je daarvoor een certificaat. Wanneer je voldoende certificaten hebt, kun je die inwisselen voor het vmbo-diploma (een certificaat is 10 jaar geldig). Heb je al eerder certificaten gehaald? Dan kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling.

Studiegids
Een VAVO-opleiding vergt veel studietijd. Aan het begin van het schooljaar krijg je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en een studiegids met informatie over:

 • Lesstof per vak
 • Leerstof je per vak
 • Data voortgangstoetsen
 • Data (praktische) opdrachten

Deze informatie kun je ook nalezen op It’s Learning.

Ouderavond
Wij gaan er vanuit dat je, als volwassen student, zelf jouw verantwoordelijkheid neemt voor het leerproces. Er is in het najaar één ouderavond voor ouders/verzorgers van de jongere studenten. Zij kunnen dan kennis maken met de docenten van de VAVO en informatie krijgen over schoolprestaties van de zoon of dochter.

Om bij een VAVO-opleiding te worden toegelaten moet je na 1 augustus minstens 18 jaar of ouder zijn. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je via je eigen school worden uitbesteed als de school daar toestemming voor geeft. Schoolgeld en boekenkosten worden dan (geheel of gedeeltelijk) vergoed door je eigen school.

Je wordt voor deze opleiding toegelaten in 3 stappen:

 1. Uitbesteding: Ben je jonger dan 18 jaar? Vraag dan je decaan of coördinator van je huidige school of jij uitbesteedt mag worden aan ROC Rivor. Alleen zij kunnen besluiten of dit mogelijk is. Vervolgens dient er een Uitbestedingsovereenkomst te worden getekend. Ben je ouder dan 18? Dan kun je je direct aanmelden.
 2. Aanmelden: Meld je aan voor de opleiding via de knop Aanmelden en upload de documenten:
 • kopie identiteitskaart/paspoort
 • meest recente cijferlijst
 • certificaat rekentoets

3. Intakegesprek: Je ontvangt per brief een uitnodiging voor het intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt bepaald of je tot de opleiding wordt toegelaten. Daarnaast leggen we vast of je een volledig vakkenpakket of één of meerdere vakken gaat volgen en welke verplichte onderdelen tot je lespakket behoren. Neem mee naar dit gesprek:

 • ondertekend uitbestedingsovereenkomst (indien jonger dan 18)
 • geldige identiteitskaart/paspoort
 • je meest recente cijferlijst

Indien een van deze documenten ontbreekt, wordt er géén intakegesprek gevoerd.

Tijdens je opleiding besteden we aandacht aan het kiezen van een passende vervolgopleiding. Met je diploma kun je doorstromen naar het hbo.

Voor de VAVO-opleiding havo is geen laptop verplicht. Je mag je huiswerk ook thuis maken. Wil je op school werken aan opdrachten en heb je daar een computer voor nodig? Dan moet je daar zelf voor zorgen.

Is de VAVO-opleiding havo iets voor jou?

 • Je bent zelfstandig en betrouwbaar.

  Je neemt je verantwoordelijkheid.

 • Je hebt veel doorzettingsvermogen.

  Je bent bereid om hard te leren voor goede cijfers.

Meer informatie en aanmelding

Meld je hier aan voor de VAVO-opleiding havo. Heb je vragen of wil je meer informatie over deze VAVO-opleiding? Neem dan contact op met de docent, Jos Rodermans via josrodermans@rocrivor.nl of 0344-656200.