ISK 18+

Wanneer jonge statushouders van 18 tot 27 jaar in een ISK twee jaar onderwijs kunnen volgen, spreken wij de ambitie uit dat de achterstand t.a.v. taal/studievaardigheden / beroepenoriëntatie etc. veel kleiner is dan bij de huidige groep inburgeraars die 3x per week naar les gaan. Deze leerlingen zijn dan startklaar voor het vervolgen van een beroepsopleiding of doorstroom naar werk.

Immers:

  • In de ISK krijgen zij 4 dagen per week les en worden ze ondergedompeld in het Nederlands.
  • Wordt er veel meer gestuurd op de ontwikkeling van de studievaardigheden.
  • Kan er in het lesprogramma al veel eerder aan beroepenoriëntatie gedaan worden.
  • ISK wordt apart bekostigd vanuit het VO.

De ISK is twee jaar en daarna kunnen de leerlingen doorstromen in het mbo.

Dankzij de ISK 18+ heb ik de Nederlandse taal heel snel geleerd
Deelnemers ISK 18+ klas

Met het nieuwe ISK wordt de statushouder beter geschoold en spelen we in op de veranderingen van de Wet Inburgering. De belangrijkste wijzigingen in deze wet, die in moet gaan per januari 2021, zijn:

  • De regievoering van de inburgering wordt overgeheveld naar de gemeenten.
  • Brede intake en doorlopende leerlijnen.
  • Verhoging van de taaleis van A2 naar B1.
  • Inburgering koppelen aan voorbereiding op de arbeidsmarkt voor opleiding en/of werk.
  • Onderwijsroute: iedereen jonger dan 30 jaar zo snel en zoveel mogelijk taal t.b.v. doorstroming naar het reguliere onderwijs.

Inhoud cursus:

- Nederlands

- Engels

- Rekenen

- Digitale vaardigheden

- Oriëntatie op de arbeidsmarkt

- Kennis Nederlandse Maatschappij